Savate in 1899

Algemeen Handelsblad Algemeen Handelsblad, Woensdag 29 november 1899.

Leuk berichtje over La Savate in een oude krant. Het interessante is  dat de nieuwswaarde ligt in het feit dat de beroemde madame Descuhes ingreep. Savate was toen kennelijk al bekend in Nederland: “zooals men weet”, zegt de anonieme journalist.

Boksen.

Een flink staaltje van de kunst van zelfverdediging door boksen volgens de Fransche methode (la Savate) waarbij zooals men weet van de handen en de voeten mag gebruik gemaakt worden, werd dezer dagen te Parijs gegeven door eene vrouw Mad. Descuhes.

Deze dame in de artistenwereld en op circusprogramma’s zeer bekend onder den naam van la femme Canon wegens de wijze waarop zij met een zooevengenoemd schietwerktuig manoeuvreert, was de verschillende kunstgrepen en oefeningen van de Fransche bokswijze volkomen meester, en had zich meermalen geërgerd over de wijze waarop een zekere Swelebeke, een Belg die met zijn vrouw hetzelfde huis bewoonde, tusschenbeiden zijn wederhelft mishandelde. Een paar malen had zij den twistzoekenden echtgenoot die niet voor een kleintje vervaard is, van zijn vrouw gescheiden en den laatsten keer daarbij den woestaard te kennen gegeven dat hij een volgende maal op meer gevoelige wijze met haar zou kennis maken.

Eenige dagen later hoorde Mad. Descuhes angstkreten uit de vertrekken harer medebewoners komen. Zij wilde er binnen gaan doch de deuren waren gesloten, waarop zij met een flinken schouderdruk het slot deed openspringen. In de kamer zag zij den man die zijn vrouw op den grond geworpen had en haar met een groot mes trachtte den hals af te snijden. In een oogwenk had hij een welgemikten stoot tussehen de oogen te pakken, waardoor hij achterover tuimelde, doch spoedig was hij weer op de been en kwam razend op zijn aanvalster af, die hem in minder dan geen tijd behalve een tweeden slag tusschen de oogen, een vervaarlijken schop tegen de maag gaf, gevolgd door een slag op den neus.

1899-AlgemeenHandelsblad

Hij liet het mes vallen en trachtte te vluchten, doch werd gevolgd door de pootige vrouw, die hem tal van hevige slagen en schoppen toebracht, zoodat hij in zijn angst een venster opende, en niet bedenkende dat hij op de tweede verdieping was, uit het raam sprong en verwonderlijk ongedeerd op de straat terecht kwam, het spoedig op een loopen zettende, waarna de politie hem uit het oog verloor. De echtgenoote van den woesteling had een hevige wond aan den hals ontvangen, doch de geneesheeren hebben hoop haar in het leven te behouden. Voor het grootste gedeelte zal zij echter aan het krachtige optreden van la femme Canon en haar bokskunst haar leven te danken hebben.